One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

PORTAL EUROFISCALIS

One Stop Shop – Rozliczamy sprzedaż wysyłkową przez OSS. Dowiedz się więcej!

Księgowość

Kontrola podatkowa - wszystko co musisz wiedzieć

Większości z nas kontrola podatkowa nie kojarzy się zbyt dobrze. Niektórzy, gdy słyszą to hasło mają nawet ciarki na skórze. Czy słusznie? W tym artykule przedstawimy bliżej temat kontroli podatkowej, więc jesteście ciekawi, zapraszamy do zapoznania się z tematem.

Kontrola podatkowa dla księgowego nie jest obca, dlatego przygotowaliśmy artykuł o kontroli podatkowej w pigułce, aby podzielić się z Wami naszą wiedzą. Zapraszamy do lektury.

Sprawdź też nasze najnowsze artykuły w podobnej tematyce:

kontrola podatkowa księgowość eurofiscalis wszystko co musisz wiedzieć o kontroli podatkowej

Co to jest kontrola podatkowa?

Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy osoby objęte kontrolą wypełniają swoje obowiązki związane z przepisami podatkowymi. Kontrola podatkowa może dotyczyć zarówno podatników, jak i płatników. Przeprowadza ją organ podatkowy pierwszej instancji, działając z urzędu.

 

Przepisy prawa podatkowego zabraniają ponownej kontroli podatkowej w sprawach, które zostały ostatecznie rozstrzygnięte. Istnieją jednak wyjątki, gdy kontrola jest potrzebna do przeprowadzenia postępowania dotyczącego unieważnienia, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji podatkowej. Instytucja ta jest także używana przy wznawianiu postępowania w danej sprawie, która została zakończona ostateczną decyzją.

Kontrola podatkowa – czas trwania

Podczas kontroli podatkowej obowiązują określone limity czasowe, które są zależne od kategorii przedsiębiorcy.

 • Mikro przedsiębiorcy – 12 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego
 • Małe przedsiębiorstwa – 18 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego
 • Średnie przedsiębiorstwa – 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego
 • Pozostałe przedsiębiorstwa – 48 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego

Kontrola podatkowa - Wyjątki od ustawowych terminów

Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe tylko z przyczyn niezależnych od organu kontroli, a decyzję o przedłużeniu należy uzasadnić na piśmie i dostarczyć przedsiębiorcy. Przedłużenie kontroli podatkowej nie może naruszać wcześniej wspomnianych terminów.

Jeśli wyniki kontroli wykażą rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, organ może ponownie przeprowadzić kontrolę w tym samym roku kalendarzowym. Czas trwania takiej powtórnej kontroli nie może przekroczyć 7 dni i nie jest wliczany do wcześniej określonych limitów.

 

Wyjątki od ustawowych terminów są następujące:

 

– Kontrole dotyczące zwrotu podatku przed dokonaniem zwrotu

 

– Kontrole mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom skarbowym lub wykroczeniom

 

– Kontrole mające na celu zabezpieczenie dowodów przestępstwa lub wykroczenia

 

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej przedsiębiorców mają zastosowanie tylko do przedsiębiorców. Jeśli jesteś kontrolowany podatkowo, mimo że nie prowadzisz działalności gospodarczej, przepisy te nie będą miały zastosowania w Twoim przypadku.

Kontrola podatkowa - powiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej

Przed rozpoczęciem kontroli podatkowej, organy odpowiedzialne za jej przeprowadzanie zawiadamiają kontrolowanego. Istnieje jednak szereg wyjątków.

 

O zamiarze wszczęcia kontroli nie zawiadamia się w sytuacjach:

 

 – Gdy kontrola ma zostać wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

– Gdy kontrola dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

 

– Gdy organ podatkowy posiada informacje, że kontrolowany nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Po wszczęciu kontroli organ musi jednak powiadomić kontrolowanego, jaka była przyczyna niezawiadomienia go o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrola podatkowa – zawiadomienie o wszczęciu czynności sprawdzających

W większości przypadków wszczęcie kontroli podatkowej jest uprzednio zapowiedziane.  Wszczyna się ją zazwyczaj nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia, w którym zostało doręczone powiadomienie o kontroli.

Co w przypadku, gdy kontrola nie zapukała Ci do drzwi w ciągu tych 30 dni?

 

Gdyby wystąpiła taka sytuacja, kontrola musi być ponownie zapowiedziana. Możliwe jest również wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od doręczenia, ale konieczna jest zgoda kontrolowanego.

Kontrola podatkowa - co powinno zawierać zawiadomienie?

Zgodnie z przepisami prawa zawiadomienie o wszczęciu kontroli powinno zawierać:

 • Odpowiednie oznaczenie organu wszczynającego kontrolę
 • Datę i miejsce wystawienia zawiadomienia
 • Oznaczenie kontrolowanego
 • Wskazanie zakresu kontroli
 • Pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji
 • Podpis osoby upoważnionej do wystosowania zawiadomienia

Kontrola podatkowa - jak wygląda?

Podczas kontroli podatkowej mogą być przeprowadzane różne czynności kontrolne. Kontrolujący mają prawo przeglądać dokumenty i księgi podatkowe, zbierać informacje, zadawać pytania i żądać wyjaśnień od Ciebie lub innych pracowników. Mogą również przeprowadzać oględziny i oglądanie mienia związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością.

Ważne jest, abyś zapewnił kontrolującym dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji oraz udzielał im odpowiedzi na zadawane pytania. Masz również prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku, gdy zauważysz błędy lub nieścisłości.

Podczas kontroli masz prawo do obecności prawnika lub innego pełnomocnika, który może Cię reprezentować. Przysługuje Ci również prawo do korzystania z tłumacza, jeśli nie posługujesz się językiem, w którym prowadzona jest kontrola.

Kontrola podatkowa - co może kontrolujący?

Kontrolujący posiada m.in. następujące uprawnienia:

Ponadto, na czas trwania kontroli, kontrolujący może żądać wydania za pokwitowaniem próbek towarów.

Kontrola podatkowa - jakie są Twoje obowiązki?

Kontrolowany również ma pewne obowiązki podczas przeprowadzania kontroli. Te obowiązki to m.in.:

Kontrola podatkowa - zakończenie

Kontrola podatkowa musi być zakończona zgodnie z wyznaczonym terminem w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. Jeśli kontrola nie zostanie zakończona w wyznaczonym terminie, kontrolujący musi powiadomić Cię na piśmie o przyczynach opóźnienia i ustalić nowy termin zakończenia kontroli

Kontrola podatkowa - protokół

Kontrolujący sporządzają protokół z przeprowadzonej kontroli podatkowej. Sprawdź co zawiera taki protokół:

 • Wskazanie kontrolowanego
 • Wymienienie osób przeprowadzających kontrolę
 • Określenie przedmiotu i zakresu kontroli
 • Określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli
 • Dokumentowanie ustaleń faktycznych
 • Zawarcie dokumentacji dotyczącej zebranych dowodów
 • Opisanie oceny prawnej sprawy kontrolowanej
 • Pouczenie o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, wyjaśnień i korekt deklaracji
 • Pouczenie o obowiązku powiadomienia organu podatkowego o zmianie adresu w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli w przypadku ujawnionych nieprawidłowości

Kontrola podatkowa - zastrzeżenia do protokołu

Kontrolowany ma prawo do składania zastrzeżeń dotyczących ustaleń protokołu kontroli w ciągu 14 dni od jego doręczenia. W swoich zastrzeżeniach może przedstawić wnioski dowodowe. Kontrolujący ma obowiązek rozpatrzenia zastrzeżeń i poinformowania Cię w ciągu 14 dni od ich otrzymania o sposobie ich rozstrzygnięcia.

Kontrola podatkowa budzi obawy wśród podatników i innych podmiotów. Chociaż niektóre grupy są bardziej narażone na taką kontrolę, praktycznie każdy może się jej spodziewać. Nie zapominaj jednak, że celem kontroli nie jest ukaranie podatnika, lecz sprawdzenie, czy przestrzega on przepisów. Jeżeli działasz zgodnie z prawem, kontrola podatkowa nie powinna wzbudzać lęku. Błędy się zdarzają i można je naprawić. Oczywiście, każda kontrola wiąże się z ryzykiem odkrycia nieprawidłowości, które wcześniej nie zauważyłeś, a które mogą skutkować nieprzewidzianymi obciążeniami finansowymi. Jeśli chcesz zminimalizować to ryzyko, dbaj o prawidłowe prowadzenie ksiąg podatkowych np., dzięki korzystaniu z profesjonalnych biur rachunkowych. Współpraca z nami ułatwi Ci zarządzanie firmą – Ty możesz skupić się na jej rozwoju, a nasi specjaliści zajmą się poprawnym rozliczaniem podatków.

Biuro księgowe z doradcą podatkowym

Czy zainteresował Cię artykuł? Czy masz obawy związane z przepisami podatkowymi i kontrolą podatkową? Jeśli tak, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami dzisiaj lub umów się na konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy rozwiązać Twoje problemy.

Masz pytania związane z księgowością?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji na tematy związane z księgowością w Polsce i całej Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii!

Udostępnij w social mediach

Zadzwoń do nas. Rozwińmy wspólnie Twój biznes w Polsce i za granicą

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w tematach związanych z księgowością i podatkiem VAT za granicą​

Nieustannie rozwijający się specjalista w dziedzinie księgowości, który zamienia zawiłości rachunkowości w przystępne treści na blogu. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, nie tylko dzieli się praktycznymi poradami, ale także stara się inspirować innych do zrozumienia, że finanse nie muszą być aż tak skomplikowane.

Przeczytaj inne wpisy
stawka VAT w finlandii 2025
jaki VAT w finlandii
Finlandia podatek VAT

Stawka VAT w Finlandii 2025 – Zmiany

Uwaga! od stycznia 2025 zmieni się stawka VAT w Finlandii. Chodzi o stawkę podstawową, jednak zmiany dotyczą również zaszeregowania niektórych produktów pod daną stawkę. Sprawdź!

import ddp incoterm eurofiscalis warunki ddp korzyści ddp obowiązki ddp przy imporcie

Import towarów DDP

Import towarów DDP: Kliknij i sprawdź, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z incotermu DDP. Podajemy przykłady z życia. Dowiedz się, czy Ci się to opłaca!

rejestracja VAT w Polsce dla nierezydentów

Rejestracja VAT w Polsce

Rejestracja VAT w Polsce – kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać numer VAT w Polsce. Poznaj wymagania, jakie należy spełnić.