Specialista na unijní DPH

Pár rad k vyslání pracovníků do zahraničí​

Dle počtu vystavených formulářů A1 (žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení) příslušnými OSSZ za rok 2017 je jasné, že tuzemští zaměstnavatelé stále častěji vysílají své pracovníky za výkonem práce do zahraničí. V uplynulém roce bylo vystaveno 11 tisíc žádostí na vyslání a 55 tisíc na souběh výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Vyslání pracovníka je dle svého charakteru určováno jako:

 • vyslání pracovníka tuzemským zaměstnavatelem na vlastní účet a pod vlastní odpovědností na základě smlouvy uzavřené mezi tuzemským zaměstnavatelem a zákazníkem, pro kterého jsou služby v jiném členském státě poskytovány
 • vyslání pracovníka tuzemským zaměstnavatelem do provozovny nebo podniku, který náleží do skupiny podniku v jiném členském státě EU
 • vyslání pracovníka tuzemskou agenturou práce

Před samotným vysláním pracovníka je nutné zajistit, aby vyslaný zaměstnanec měl vždy u sebe:

 • formulář A1 vystavený příslušnou OSSZ
 • pracovní smlouvu včetně stanovené mzdy
 • Evropskou kartu zdravotního pojištění (modrá kartička)

Pokud je to možné, pracovník by měl mít také kopii smlouvy nebo objednávky na prováděnou službu.

Více informací k vyslání poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pracovní podmínky

V každém státě vyslání si také ověřte pracovní podmínky, které se týkají i vašich vyslaných pracovníků.

Jedná se hlavně o:

 • bezpečnost a ochranu zdraví
 • mzdy a příplatky za práci přesčas
 • délku dovolené na zotavenou, příspěvků do dovolenkové pokladny
 • délku pracovní doby a doby odpočinku

Minimální mzdu, která náleží vyslanému pracovníkovi, je možné najít na str. 3 dokumentu Eurofound.

S vyšší kvalifikací se i v rámci každé země tato min. mzda zvyšuje. V určitých případech je min. mzda stanovena kolektivními oborovými dohodami.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Zdanění příjmu vyslaného pracovníka

Kde zdanit příjem vyslaného pracovníka ?

Příjmy pracovníka se zdaní v tom státě, kde:

 • je zaměstnanec daňovým rezidentem nebo
 • kde vznikne zaměstnavateli stálá nebo službová provozovna nebo
 • tam kde zaměstnanec stráví více než 183 dní nebo
 • kde bude zaměstnanec pracovat pro ekonomického zaměstnavatele v rámci mezinárodního pronájmu pracovní síly

U zaměstnanců, jejichž příjem bude zdaněn i v jiném smluvním státě, lze při splnění podmínek dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uplatnit metodu zápočtu nebo vynětí v rámci tuzemského přiznání celosvětových příjmů.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s příslušným státem také určí způsob počítání pobytu nad 183 dní. V některých státech se do výpočtu zahrnují i volné dny a soukromá dovolená (Německo), v jiných státech jen dny spojené s výkonem pracovní činnosti (Rakousko, Slovensko).

Zdanění příjmu v zahraničí se týká i OSVČ při výkonu samostatné výdělečné činnosti v zahraničí. U starších smluv o zamezení dvojího zdanění také platí pravidlo 183 dnů, u nových smluv je zdanění vázáno na vznik stálé nebo službové provozovny.

Pojištění vyslaných pracovníků

Jak je to se sociálním pojištěním vyslaných pracovníků nebo při souběhu výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti?

Pracovník je pojištěn ve státě zaměstnavatele, pokud má status zaměstnance, před vysláním podléhá alespoň 1 měsíc právním předpisům vysílajícího státu (platí i pro studenty nebo osoby, které si sami platily pojištění) a doba vyslání nebude delší než 24 měsíců.

Práce musí být mj. vykonávána k přímému vztahu k vysílajícímu zaměstnavateli, vyslaný pracovník nenahrazuje jiného vyslaného pracovníka.

Po skončení vyslání nemůže být pracovník vyslán do stejného státu a podniku dříve než po 2 měsíční pauze.

Při souběžném výkonu zaměstnání ve více státech se pojištění řídí právními předpisy země, kde je vykonávána podstatná část činnosti. Tím je myšleno více jak 25 % kvalifikovaného odhadu výkonu pracovní doby nebo získané odměny. Tedy ve státě, kde odpracuji více jak 25 % pracovní doby, nebo tam získám více jak 25 % své odměny, tam odvádím sociální pojištění.

Pokud při souběhu není podstatná činnost vykonávána ve státu bydliště, řídí se zaměstnanec právními předpisy dle sídla zaměstnavatele (jediný zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů se sídlem v jednom státě; více zaměstnavatelů se sídlem v místě bydliště a jiném státě). Pokud jsou ale sídla alespoň dvou zaměstnavatelů mimo bydliště, spadá zaměstnanec pod právní předpisy státu svého bydliště.

U souběhu výkonu činnosti zaměstnance a OSVČ se přihlíží k předpisům dle sídla zaměstnavatele.

Ve státě, ve kterém podléhá zaměstnanec nebo OSVČ právním předpisům sociálního zabezpečení se žádá příslušný úřad o vystavení formuláře A1. Oproti zaměstnancům může OSVČ žádat o formulář A1 až po 2 měsících výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Vysíláte své pracovníky do zahraničí?

Společnost Eurofiscalis vám pomůže s ohlašovací povinností ve Francii při vyslání pracovníků za účelem stavebně-montážních prací, dále v Belgii, Lucembursku a případně dalších státech.

Eurofiscalis - specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství