Hlášení Intrastat

Intrastat v EU
You are here:

Kdy vzniká povinnost podat hlášení Intrastat v tuzemsku  a kdy v jiném členském státě ? Jaký je termín pro podání ? Jaké údaje se do výkazu uvádějí ? Jak se stanoví práh určující povinnost vykazování ?

Co je to hlášení Intrastat ?

Hlášení Intrastat poskytuje informace o pohybu zboží mezi členskými státy EU. Zpravodajským jednotkám vzniká povinnost sestavit a podat hlášení zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží do a z tuzemska. V případě registrace k DPH v jiném členském státě  může vzniknout povinnost vykazovat Intrastat  i v tomto státě. Proto je důležité, po registraci k DPH v zahraničí, sledovat  prahy pro vznik povinnosti vykazování i v těchto členských státech.

Povinnost podávat hlášení Intrastat ve směru přijetí  v jiném členském státě  vzniká např. zásilkovým prodejcům,  kteří jsou v zahraničí registrováni pro účely DPH dobrovolně nebo povinně z důvodu překročení obratu. Hlášení se od vzniku povinnosti podávají pravidelně každý měsíc, včetně negativních hlášení.

Pojem Intrastat je známý v celé EU a sběr dat je povinný ve všech členských státech.  Systém však není jednotný ve způsobu vykazování, vzniku povinnosti, v rozlišení obchodních transakcí, …

Např. ve Francii se užívá výraz DEB (Déclaration d´échanges de biens).  Francouzské hlášení kombinuje  funkci statistickou s funkcí daňovou. Proto jsou v některých případech zahraniční firmy osvobozeny od podávání daňového přiznání k DPH a vykazují  informace o dodání zboží pouze prostřednictvím hlášení DEB.

Údaje pro systém Intrastat v České republice vykazují fyzické i právnické osoby registrované k DPH, které se nazývají zpravodajskou jednotkou a které dosáhly v průběhu kalendářního roku  prahu pro vykazování údajů.

Více se o hlášení Intrastat v České republice dozvíte na stránkách www.celnisprava.cz nebo www.czso.cz .

Průvodce Intrastatem
1. Co je to hlášení Intrastat ? 2. Jak se určí práh vykazování ? 3. Souhrnné hlášení a hlášení Intrastat 4. Proč využít služeb Eurofiscalis ? 5. Cena služby 6. FAQ : Často kladené dotazy

Jak se stanoví práh pro vykazování hlášení Intrastat ?

Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží bez DPH, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Od 1. 1. 2019 je v České republice stanoven limit 12 milionů korun pro oba směry vykazování.

 • Přijetí zboží : fyzické přijetí zboží z jiného členského státu v tuzemsku
 • Odeslání zboží : fyzické odeslání zboží z tuzemska do jiného členského státu

⚠️Pozor, nemusí jít jen o prodané nebo koupené zboží. Předmětem Intrastatu jsou např. i dary, vlastní majetek subjektu apod.

Souhrnné hlášení a hlášení Intrastat

V ČR byl od 1. 1. 2019 stanoven limit 12 milionů korun pro oba směry vykazování. Zpravodajské jednotky obchodující pod tímto limitem  jsou od výkazování osvobozeny.

Souhrnné hlášení a hlášení Intrastat jsou dva různé výkazy. Zatímco hlášení Intrastat sleduje fyzický pohyb zboží, tedy zemi odeslání nebo přijetí zboží, souhrnné hlášení sleduje osobu kupujícího.

Navíc souhrnné hlášení rozlišuje mezi dodáním zboží nebo služby osobě povinné k dani v jiném členském státě EU.

Spolupráce s Eurofiscalis

Při vypracování hlášení Intrastat pracujeme na základě předaných podkladů. Někdy stačí daňové doklady, jindy vycházíme ze smluv, objednávek, obchodní korespondence nebo přepravních dokladů. V případě velkých objemů dat zpracováváme  formáty excel nebo csv.

Cena služby

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

Často kladené dotazy

Jaké jsou termíny pro podání hlášení Intrastat ?

Výkazy pro Intrastat se vyhotovují vždy za referenční (sledované období), to je za jeden kalendářní měsíc, zvlášť za odeslání zboží a zvlášť za jeho přijetí. Termín pro podání je v každé zemi jiný. Data podání hlášení v ČR najdete na https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_terminy.

Jaké údaje se uvádějí v hlášení Intrastat ?
 • Kód zboží
 • Kód státu odeslání/stát určení
 • Stát původu/kraj původu
 • Fakturovaná hodnota v domácí měně
 • Vlastní hmotnost v kg
 • Množství v doplňkové MJ
 • Kód transakce
 • Dodací podmínka
 • Druh dopravy
 • Statistický znak
 • Zvláštní druh zboží nebo pohybu
Podle kterého právního předpisu se postupuje ?

Základním předpisem upravujícím v ČR problematiku Intrastatu je zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon a dále Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky (od 1.1.2019 ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb.).

Mezi základní legislativu EU upravující oblast Intrastatu patří:

– Nařízení Rady č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91

– Nařízení Komise č. 1982/2004 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 223/2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství Další právní předpisy jak ČR, tak EU jsou uvedeny v kapitole 2. Příručky pro Intrastat

Kde a jak řešit přihlášení k Intrastatu v tuzemsku ?

Dotazy v rámci registrace a vykazování dat řeší místně příslušný celní úřad. Seznam celních úřadů naleznete zde , v oddílu Celní úřady. Dotazy v rámci vykazování dat můžete směrovat na Český statistický úřad

Dotazy v rámci technických otázek týkajících se elektronického sběru dat řeší HELPDESK .

Pro registraci je nutné předat místně příslušnému celnímu úřadu vyplněný formulář pro registraci. Pro registraci zpravodajské jednotky nebo pro oznámení o změně registračních údajů použijte formulář – Přihláška k registraci/Oznámení o změně registračních údajů

Co hrozí v případě nepodání hlášení Intrastat ?

V případě nedodržení povinností stanovených v části deváté zákona 242/2016 Sb. Celní zákon může správce cla uložit pokutu až do 1 000 000,- Kč

Cena služby

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©