Specialista na unijní DPH

Informace o zpracování osobních údajů
- souhlas se zasíláním newsletteru

Informace o zpracování osobních údajů:

Označením pole „Souhlasím se zasíláním newsletteru“ pod kontaktním formulářem na stránce https://www.eurofiscalis.com/cs/kontakt/ poskytujete společnosti Eurofiscalis s.r.o., IČ: 06758592, se sídlem Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, souhlas se zpracováním Vámi zadané e-mailové adresy za účelem zasílání newsletteru. V tomto newsletteru budou uváděny novinky z oblasti námi poskytovaných služeb a bude rozesílán zpravidla jednou za měsíc.

Právním základem tohoto zpracování je Vámi poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) ve smyslu nařízení č. Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním tohoto požadavku na e-mailovou adresu kontakt-cz@eurofiscalis.com

Souhlas se zasíláním newsletteru poskytujete na dobu 3 let, případně do odvolání souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů:

Právo na přístup

Máte právo vědět zejména jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, či jaká máte související práva.

Právo na opravu a doplnění

Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají Vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které již nejsou potřebné pro původní účely apod. Pokud byste měli za to, že nějaké Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat, pokud bychom je zpracovávali na jiném právním základě, např. pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy.

Právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním

V případě, že bychom zpracovávali Vaše osobní údaje na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním, máte právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud nám to ukládají právní předpisy.

Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme. V případě námitky proti přímému marketingu takové zpracování ukončíme vždy.

Právo na přenositelnost

Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo podat stížnost

V případě, že byste nebyli spokojeni se způsobem, jakým byl vyřízen Vás požadavek nebo stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Kontaktní údaje správce:

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit, a to písemně na adresu Eurofiscalis s.r.o., Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice, na e-mail kontakt-cz@eurofiscalis.com, nebo na tel.č. +420 607 474 888

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.