Specialista na unijní DPH

Clo, důležitá součást mezinárodního obchodu

Celní poplatek neboli clo, představují důležitou součást mezinárodního obchodu a ekonomické politiky států. Vybírání cla kontroluje celní správa dané země a je upravováno celním zákonem. Cla slouží nejen jako zdroj příjmů státu, ale také jako prostředek ochrany domácího trhu a ekonomické politiky.

Kategorizace celních tarifů

Podle obchodně-politických zásad

Autonomní – Výše cla je určena na základě interního rozhodnutí státu a je nezávislá na jakýchkoli mezinárodních dohodách.

Smluvní – Stanovení cla vychází z obsahu mezinárodních smluv, ať už dvojstranných nebo vícestranných.

Dělení z hlediska výpočtu

Specifická – Určují se jako fixní suma za specifickou fyzickou jednotku, jako je třeba tunu nebo jednotlivý kus.

Valorická – stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží.

Diferencovaná – Výše cla je vypočítávána kombinací předešlých dvou uvedených metod.

Podle pohybu zboží

Vývozní (export) – Aplikovaná na vývoz, neobvyklá, avšak využívaná u strategických surovin jako je ropa, primárně z fiskálních důvodů.

Dovozní (import) – Aplikovaná na importované zboží.

Tranzitní – Vztahují se na zboží procházející územím.

Rozdělení dle účelu

Fiskální – Primárně sloužící k naplnění státního rozpočtu, dnes užívána spíše okrajově.

Ochranná (protekcionistická) – Slouží k ochraně domácího trhu před zahraniční konkurencí, s dalším dělením na:

  • Prohibitivní – Výše cla znemožňuje import určitého zboží.
  • Skleníková – Je zamýšleno jako ochrana pro nově vznikající odvětví domácí ekonomiky (tzv. začínající průmysl) před konkurencí ze zahraničí. Tato opatření by měla být pouze přechodná, dokud se dané odvětví neukotví, a následně by měla být postupně odstraňována, což by mělo podněcovat odvětví k efektivnější produkci.
  • Antidumpingová (vyrovnávací) – Jedná se o extra clo uvalené na produkty prodávané za cenu nižší než obvyklá tržní cena v zemi původu (dumping), které má potenciál poškodit výrobce v domácím trhu.
  • Preferenční – Jedná se o redukovanou celní sazbu aplikovanou na produkty pocházející ze zemí, které obdržely zvýhodnění před ostatními. Tato zvýhodněná sazba je obvykle poskytována podle pravidel Všeobecného preferenčního systému Světové obchodní organizace (WTO).

Odvetná – Uvalená v reakci na obchodní politiku jiného státu.

Kompenzační (vyrovnávající) – Účelem těchto cel je kompenzovat nižší cenu importovaného zboží, na které byly poskytnuty dotace zahraniční vládou, jako je to například u zemědělských produktů.

Negociační (vyjednávací) – Funguje jako nástroj pro jednání v rámci obchodních a politických diskuzí.

Antidumpingové clo

Antidumpingové clo je specifický druh celního poplatku, který Evropská unie ukládá na dovoz zboží z třetích zemí, jehož cena je nižší než obvyklá tržní cena v zemi původu. Jedná se o tzv. dumping.

Cílem tohoto opatření je ochránit domácí trh a výrobce před nespravedlivou konkurencí, která by mohla vzniknout v důsledku prodeje zboží za uměle snížené ceny. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje přehled těchto opatření, která EU uplatňuje vůči zboží z různých zemí. Informace jsou k dispozici ve formě databáze, kde lze vyhledávat podle názvu produktu, země původu, nebo specifických kódů KN (Kombinovaná nomenklatura) a TARIC (Integrovaný tarif Společenství). 

Pro každý produkt zahrnutý v přehledu jsou uvedeny detailní informace o jeho celním zařazení, zemi původu a dalších relevantních údajů, včetně specifikace, zda bylo na daný produkt uvaleno antidumpingové clo, či zda výrobce nebo dovozce z dané země přijal nějaký závazek týkající se jeho ceny.

Electronic Customs

Electronic Customs (eCustoms) je projekt, jehož cílem je modernizace a elektronizace celního řízení v Evropské unii prostřednictvím vývoje a zavedení dvanácti IT systémů a zakoupení nezbytného hardwaru. 

Tento projekt, schválený Ministerstvem vnitra v roce 2010 v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013, si klade za cíl zvýšit efektivitu procesu celního řízení, snížit administrativní zátěž pro celní deklaranty a zjednodušit celní a daňové řízení, čímž by měla být zvýšena atraktivita České republiky pro investory. 

Projekt eCustoms je součástí širšího celoevropského úsilí o vytvoření efektivního a jednotného celního systému, který podporuje snadnější a rychlejší obchodní výměnu a komunikaci mezi členskými státy EU. Jeho realizací došlo k nasazení řady technologických řešení, která umožňují podávání všech celních prohlášení v elektronické formě, čímž se výrazně zlepšuje efektivita a rychlost celního procesu.

Roste obliba dropshippingu jako obchodního modelu mezi podnikateli po celém světě. Nicméně, začátek není vždy snadný a někteří nováčci v této oblasti mohou udělat chyby…