Specialista na unijní DPH

CAGE Model

CAGE Model představuje efektivní analytický nástroj navržený k posouzení rozdílů a podobností mezi domácím a cílovým zahraničním trhem. Tento model je zásadní pro podniky, které plánují expanzi za hranice svého původního trhu, neboť identifikuje potenciální výzvy spojené s mezinárodním rozvojem. Model se často využívá při konkurenční analýze a benchmarkingu.

Základní struktura modelu CAGE spočívá ve čtyřech dimenzích, které tvoří akronym CAGE z nichž každá reprezentuje specifický typ rozdílů mezi trhy:

Kulturní rozdíly (Cultural differences): Tato dimenze zkoumá rozdíly v jazyce, etnické skupině, sociálních normách, náboženských přesvědčeních, tradicích a hodnotách, které mohou ovlivnit podnikání a spotřebitelské chování.

Administrativní a politické rozdíly (Administrative differences): Zahrnuje politické systémy, právní a regulační rámce, korupci, členství v mezinárodních obchodních a politických organizacích a přítomnost společné měny.

Geografické rozdíly (Geographic differences): Tato část se věnuje fyzické vzdálenosti mezi zeměmi, ale také překážkám jako jsou hranice, přístup k moři, klimatické podmínky a infrastruktura, které mohou ovlivnit logistiku a distribuci.

Ekonomické rozdíly (Economic differences): Zkoumá rozdíly v ekonomických systémech, úrovni HDP, mzdové struktuře, výrobních nákladech a kupní síle, což ovlivňuje ceny a dostupnost zboží a služeb.

Model využívá matematické vzorce k objektivnímu hodnocení těchto rozdílů, umožňuje porozumět jak geografickým a ekonomickým rozdílům na základě HDP a fyzické vzdálenosti, tak i sofistikovanějším kulturním a administrativním rozdílům. Světové banky s významnými teoretiky přispěli k definici kritérií a dimenzí relevantních pro posouzení kulturních a administrativních rozdílů.

CAGE Model tak nabízí komplexní rámec pro podniky zamýšlející mezinárodní expanzi, poskytuje cenné vhledy do potenciálních bariér a pomáhá ve strategickém plánování a rozhodování.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams