Specialista na unijní DPH

Nové e-fakturace pro B2B v Rumunsku od roku 2024

Během roku 2024 prochází Rumunsko dvojfázovým spuštěním povinného e-reportingu a e-fakturace. Tyto inovativní kroky představují revoluční změny ve způsobech, jakým probíhá dokumentace a fakturace.

Rumunská e-fakturace

Rumunská elektronická faktura (e-Factura), představuje klíčový nástroj pro elektronické fakturování. Tento krok, iniciovaný Národní agenturou pro daňovou správu (ANAF), je základem pro digitalizaci daňového systému v Rumunsku.

Poté, co je faktura vystavena, je elektronicky odeslána do ANAF SPV – Virtuálního privátního prostoru. Zde ANAF provádí ověření a validaci obsažených informací a poté podepíše a potvrdí její registraci. Jakmile je faktura potvrzena, stává se oficiální a není možné ji dále měnit, mazat nebo rušit.

V současné době se systém již vztahuje na transakce:

  • B2G (Business to Government) – Tento typ se týká vykazování veškerých obchodů zboží/služeb uskutečněných státem od soukromých společností.
  • B2B (Business to Business) – Zaměřuje se na obchodní transakce mezi firmami (právnickými osobami), které realizují dodávky zboží klasifikovaného jako rizikové z hlediska daňových úniků.

Od 1. ledna 2024 se systém elektronické fakturace rozšíří na všechny plátce daně, osoby povinné k dani usazené v Rumunsku, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou registrováni k DPH. To se týká transakcí B2B uskutečněných na rumunském území. Jakákoli vystavená nebo přijatá faktura v rámci těchto B2B transakcí v Rumunsku bude automaticky odesílána a přijímána v integrovaném systému ANAF.

Důležité!

Toto zákonné ustanovení se vztahuje i na nerezidentní osoby povinné k dani registrované k DPH v Rumunsku.

Nová pravidla (mimořádné nařízení vlády č. 115/2023) upravují i případy, které změnám nepodléhají:

  • zjednodušené faktury za zboží a služby
  • faktury pro vývoz
  • faktury plátcům do jiných členských států EU
  • transakce B2C

Zde k dispozici přehledný daňový kalendář po jednotlivých měsících.

Finanční postihy za nedodržení nových pravidel

Firmy registrované k DPH musí elektronicky hlásit do pěti dnů od vystavení faktury. Za nedodržení této povinnosti v období od 1. ledna do 31. března 2024 nebudou uloženy žádné pokuty.

Od dubna 2024 budou za nesplnění povinnosti ukládány pokuty v rozmezí od 1000 LEI do 10000 LEI (přibližně 200 až 2000 EUR).