Specialista na unijní DPH

Daňová povinnost na Slovensku

Vrácení DPH při neuhrazení fakturovaných částek

Již od roku 2023 přinášejí předpisy o DPH na Slovensku povinnost vrátit odečtenou DPH, pokud odběratel nesplní svůj závazek zaplatit fakturovanou částku včas. Toto opatření má za cíl podpořit spravedlivé zacházení s daněmi a zlepšit platební kulturu v obchodních vztazích.

Daňová povinnost na Slovensku v souvislosti s novým pravidlem

Samotné zavedení nového pravidla ve slovenském zákoně o dani z přidané hodnoty (DPH) od 1. ledna 2023 vyvolalo v obchodním prostředí značnou pozornost. Toto pravidlo se týká odběratelů zboží nebo služeb a stanovuje povinnost vrátit již odečtenou DPH v případě neuhrazení částky za dodané zboží nebo služby do 100 dnů od splatnosti této platby. Cílem této změny je zajistit rovnost a spravedlnost v daňových záležitostech a zlepšit platební kulturu v obchodních vztazích, což by mělo dále minimalizovat neoprávněné uplatňování odpočtu DPH.

Nové nařízení klade na odběratele zboží nebo služeb zodpovědnost za úhradu fakturovaných částek včas a s tím spojených daní. Pokud odběratel nesplní svůj závazek zaplatit dodavateli do stanovené lhůty, musí provést korekci odečtené DPH v daném zdaňovacím období. Tato povinnost rovněž zahrnuje situace, kdy plnění proběhlo v minulém roce (2022) a 100 dnů od splatnosti faktury uplyne po 1. lednu 2023.

Transparentní obchodní transakce a spravedlivé vyrovnávání plateb

Důležité je poznamenat, že pokud odběratel nakonec uhradí část nebo celou částku dodavateli a tím dojde ke snížení nebo zániku jeho závazku, má právo na korekci odečtené DPH ve zdaňovacím období, ve kterém k této platbě došlo.

Toto opatření má za cíl podpořit transparentnost v obchodních transakcích a předejít zneužívání DPH. Díky této povinnosti mají účastníci obchodních vztahů větší povědomí o svých finančních závazcích a jsou motivováni ke včasnému a spravedlivému vyrovnávání plateb. Zároveň toto nařízení slouží k harmonizaci a sjednocení pravidel v oblasti DPH a přispívá ke konzistenci ve vyúčtování daní v rámci Slovenska.

Daňové povinnosti na Slovensku pro české firmy

Podnikání na Slovensku představuje pro české společnosti zajímavou příležitost, ale zároveň i nutnost porozumět daňovým pravidlům a povinnostem. Při dodávkách zboží či poskytování služeb z České republiky na Slovensko vzniká řada aspektů, které je důležité zvážit.

Daňové povinnosti na Slovensku při dodávkách a poskytování služeb

Daňové a ohlašovací povinnosti se mohou lišit v případě dodání zboží  nebo služeb z Česka na Slovensko. Český subjekt  ve většině případů nemusí řešit založení stálé provozovny  na Slovensku, ale spíš by se měl zajímat o povinnosti spojené s  daní z přidané hodnoty.

Vliv na registraci DPH má i status příjemce daňového plnění, resp. zda je příjemce zboží nebo služby  plátce DPH, osoba povinná k dani nebo zda má sídlo či trvalé bydliště na Slovensku.

Přeshraniční obchod a daňové aspekty

Přeshraniční poskytování služeb v rámci EU podléhá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES. Je klíčové posoudit, zda se jedná o dočasné a příležitostné podnikání v jiné členské zemi EU, nebo zda je nutné se v daném státě usadit s cílem podnikat.

Při trvalém podnikání na Slovensku, například přes stálé místo pro podnikání, je nutné založit si na Slovensku podnik nebo organizační složku. Rozhodující pro přeshraniční poskytování služeb jsou délka trvání, pravidelnost a povaha dané činnosti.

Nabízíme odborné poradenství a asistenci ve věci DPH pro zahraniční subjekty podnikající na Slovensku. Zajistíme, že váš přeshraniční obchod bude prováděn v souladu s platnými daňovými předpisy a zákony. S naším odborným týmem budete mít jistotu, že vaše podnikání v rámci EU bude řízené efektivně a v souladu s právními normami.

Iva Hanušová

Iva Hanušová

Specialista na unijní DPH

Registrace k DPH na Slovensku

Pro zahraniční osoby, včetně českých firem, je důležité porozumět požadavkům na registraci k DPH na Slovensku. V závislosti na charakteru podnikání a plnění jsou určeny podmínky pro registraci a zpracování daňových povinností.

Je třeba sledovat a porozumět nejen slovenským daňovým pravidlům, ale také vazbám na českou legislativu, zejména pokud jde o vyrovnávání daní a možné odpočty DPH.

Závěr

Podnikání českých firem na Slovensku nabízí mnoho příležitostí, ale i výzvy, zejména v oblasti daňových povinností. Porozumění těmto povinnostem, konzultace s odborníky na daně a sledování aktuálních změn v legislativě jsou klíčové pro úspěšné podnikání a minimalizaci rizik spojených s daněmi při obchodování mezi Českou republikou a Slovenskem. 

Bonus: změny sazeb DPH na Slovensku od roku 2024

Od 1. ledna 2024 dojde na Slovensku ke změně sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), ale pouze v omezené míře. Vládní koalice Směru, Hlasu a SNS se rozhodla zvýšit DPH pouze na alkohol podávaný v restauracích, a to ze současných 10 % na standardních 20 %. 

Ostatní sazby zůstanou beze změn, což zahrnuje 10 % sazbu pro základní potraviny a služby provozovatelů lyžařských vleků. Tato opatření zachovávají stávající výhody pro klíčové oblasti, které se týkají spotřebitelů i podnikatelů.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams