Pravidla zasílání zboží v EU

E-commerce
You are here:

Jaká jsou pravidla pro zasílání zboží v EU ?

Zasílání zboží je dodání zboží mezi členskými státy, kdy podnikatel dodává zboží osobě, pro kterou dodání není předmětem daně. Jednoduše tzv. BtoC obchod. Český e-shop zasílá své zboží konečným spotřebitelům do jiného členského státu. Při dosažení určitého obratu v jiném členském státě vzniká prodejci povinnost registrace k DPH.

Předmětem zasílání zboží není dodání:

 • nového dopravního prostředku
 • zboží s instalací nebo montáží
 • použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu

Jaký se uplatňuje daňový režim při zasílání zboží ?

Každý členský stát si stanovil vlastní obratovou hranici pro zasílání zboží. Zboží jehož hodnota bez DPH je od začátku kalendářního roku pod touto hranicí, podléhá zdanění v zemi zahájení přepravy, tedy v zemi odeslání. Po překročení stanoveného obratu je prodejce povinen se registrovat k DPH v zemi ukončení přepravy a daň odvádí v cílové zemi.

Příklad zasílání zboží v EU

Český e-shop zasílá zboží mimo tuzemsko, např. na Slovensko. V roce 2019 dosáhl obrat na Slovensku hodnoty 15 000 €. Tyto prodeje jsou zatíženy českou sazbou daně. V květnu 2019 dosáhne obrat na Slovensku hodnoty 35 000 €. Česká společnost má ke dni překročení tohoto prahu povinnost podat přihlášku k dani u slovenského správce daně, prodej zatížit slovenskou sazbou DPH a přiznat ji a odvést slovenskému daňovému úřadu.

Obratové prahy pro povinnou registraci DPH v EU

Do obratu pro povinnou registraci k dani v jiném členském státě se zahrnují osvobozené prodeje bez DPH určené osobám nepovinným k dani, tedy tzv. prodeje BtoC v průběhu příslušného nebo předchozího roku.

Členský státLimity
Belgie35 000 €
Bulharsko70 000 BGN (35 791 €)
Česká republika1 140 000 CZK (46 570 €)
Dánsko280 000 DKK (37 557 €)
Estonsko35 000 €
Finsko35 000 €
Francie35 000 €
Chorvatsko270 000 HRK (35 000 €)
Irsko35 000 €
Itálie35 000 €
Kypr35 000 €
Litva35 000 €
Lucembursko100 000 €
Lotyšsko35 000 €
Maďarsko8 800 000 HUF (32 257 €)
Malta35 000 €
Německo100 000 €
Nizozemí100 000 €
Polsko160 000 PLN (40 293 €)
Portugalsko35 000 €
Rakousko35 000 €
Rumunsko118 000 RON (28 012 €)
Řecko35 000 €
Slovinsko35 000 €
Slovensko35 000 €
Španělsko35 000 €
Švédsko320 000 SEK (36 232 €)
Velká Británie70 000 GBP (81 843 €)

Update k 01.01.2020

Jak se registrovat k DPH v jiném členském státě EU ?

Eurofiscalis zaregistruje vaši společnost k DPH v jiném členském státě EU. Na základě plné moci podá přihlášku k dani z přidané hodnoty včetně povinných příloh. Plátcem daně se můžete stát zpětně k datu překročení limitu pro povinnou registraci nebo se registrovat dobrovolně k aktuálnímu datu ještě před dosažením limitu.  Dobrovolná registrace může být vhodná, pokud se k limitu blížíte a nechcete hlídat okamžik dosažení limitu nebo pokud je v zemi ukončení přepravy nižší sazba DPH než v zemi započetí přepravy.

 • 1. Sledování obratu a zhodnocení možnosti povinné nebo dobrovolné registrace

 • 2. Podání přihlášky a přidělení DIČ

 • 3. Kontrola a zpracování dokladů

 • 4. Podání přiznání k DPH a hlášení Intrastat

V rámci konzultace vás seznámíme se základními pravidly a povinnostmi v rámci zasílání zboží.  Zasíláte zboží z ČR nebo využíváte sklady v jiných členských státech? Víte s jakou daní fakturovat v případě zasílání ze skladu mimo tuzemsko? Víte, že jako registrovaný plátce v jiném členském státě z titulu zasílání zboží musíte vykazovat Intrastat ve směru přijetí zboží? Agendu DPH a Intrastatu vzládneme od A do Z.

Podklady ke zpracování daňového přiznání zpracujeme ve spolupráci s kanceláří v zemi podání. Data a informace sdílíme přes zabezbečený server. Jednoduše a efektivně.

Zasílání zboží a e-shopy : Časté dotazy

Co je to zásilkový prodej ?

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže zboží bylo odesláno z čl. státu jiného než čl. státu ukončení přepravy. Přepravu či odeslání zboží při tom zajišťuje dodavatel – plátce DPH nebo jím zmocnění třetí osoba. Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v  kalendářním roce částku stanovenou členským státem (viz níže tabulka), do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží. Principy režimu zasílání definuje § 8 zákona o DPH:

 • Místem plnění při zasílání je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odesílání nebo přeprava začíná, pokud
  • zasílané zboží není předmětem spotřební daně,
  • celková hodnota zasílaného zboží do JČS bez daně po ukončení odeslání a přepravy nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku stanovenou tímto členským státem (viz níže tabulka limitů).
 • Plátce – dodavatel, který zboží zasílá, se může rozhodnout (při splnění výše uvedených podmínek, § 8 odst. 2 zákona o DPH), že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání a přepravy (JČS). V takovém případě je však plátce povinen postupovat dle této své volby do konce kalendářního roku bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl (§ 8 odst. 3 zákona o DPH).
 • Pokud plátce DPH – dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě. Zaregistrováním se z titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání zboží

Mohu se v jiném členském státě přihlásit k dani dobrovolně před dosažením povinného prahu ?

Ano. Šestá směrnice umožňuje, aby se dodavatel dobrovolně zaregistroval v daném členském státě z titulu zasílání zboží i před překročením stanovené hranice. Tato možnost může být výhodná v případě, že je zboží zasíláno do země s nižší sazbou DPH (např. do Německa, kde základní sazba DPH činí 19 %). Český zákon o DPH v případě využití této možnosti vyžaduje, aby plátce svému správci daně oznámil, že se místo plnění nachází na území členského státu, do kterého je zboží zasíláno. Plátce je přitom povinen takto postupovat při stanovení místa plnění nejméně 2 následující po sobě jdoucí roky ode dne tohoto oznámení. Mimochodem, každé přidělení DIČ v EU musíte oznámit svému místně příslušnému finančnímu úřadu.

Zvláštní režim zasílání zboží se týká všeho druhu zboží ?

Ne. Tento režim se neuplatní v případě dodání:

 1. nového dopravního prostředku,
 2. zboží s instalací nebo montáží, nebo
 3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.

Mohu mít DIČ ve více členských státech EU ?

Ano. Vaše  společnost může mít  vlastní DIČ v každém členském státě EU. V některých státech má přidělena dokonce dvě taková čísla. Jeden formát čísla je přidělen pouze pro  plnění poskytnutá na území zahraničního státu, druhý, tzv. EU formát, slouží pro intrakomunitární dodání zboží a znáte jej ze systému VIES pro ověření platnosti DIČ.

Jak a kde ověřím platnost DPH ?

Evropská komise provozuje  portál pro ověření platnosti DIČ k DPH v jednotlivých členských státech. Své DIČ nebo DIČ svého obchodního partnera si můžete ověřit na https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=cs .

Mohu zasílat své zboží do Švýcarska ? ?

Samozřejmě ano. Ale Švýcarsko není členskou zemí EU, proto nemůžeme postupovat dle zvláštního režimu zásilkového prodeje.

Švýcarsko zavedlo svá pravidla pro zasílání zboží. Rozhodující je obrat dosažený zasíláním zboží tzv. nízké hodnoty, tj. zásilky do CHF 65 se sazbou 7.7% nebo zásilky do hodnoty CHF 200 se sazbou 2.5%.

Kdo je Eurofiscalis ?

Kdo je Eurofiscalis

Eurofiscalis, to je obchodní partnerství vzájemně spolupracujících společností. Nabízí poradenské služby firmám vstupujícím na  zahraniční trhy. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Proč spolupracovat s Eurofiscalis ?

Zkušenosti v komunikaci s daňovými správami a kontrolními úřady napříč evropskými zeměmi rádi nabídneme našim klientům. Pomůžeme vám s podnikáním  v zahraničí hned od začátku vašeho projektu.

 • Jednoduchost a efektivnost
 • Online komunikace a sdílení dat
 • Konzultace a poradenství
 • Služby ve více jak 30 státech
Naše služby
Konzultace a poradenství v oblasti unijního DPH
Zastupování klientů před zahraničním správcem daně
Vrácení DPH z členských států EU, Švýcarska a Norska
Hlášení Intrastat
Optimalizace celních procedur
Využijte bezplatnou konzultaci