Specialista na unijní DPH

Čtvrtý svět

Znázornění extrémní chudoby a sociálního vyloučení

Termín „Čtvrtý svět“ odkazuje na koncept sociální a politické izolace, který zdůrazňuje existenci skupin lidí nejvíce znevýhodněných a marginalizovaných v rámci i mimo tradiční kategorizace rozvojových a rozvinutých zemí. Jedná se o lidi žijící v extrémní chudobě, často bez přístupu k základním sociálním službám, vystaveni sociálnímu vyloučení a nejistotě.

Historický původ

Koncept „Čtvrtého světa“ vznikl ve Francii v 60. letech 20. století díky otci Josephu Wresinskému, zakladateli hnutí ATD Fourth World (Aide à Tout Détresse – Pomoc v každé nouzi – Čtvrtý svět). Cílem bylo upozornit na extrémní podmínky, v nichž žijí nejchudší vrstvy populace a bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení.

Aktuální výzvy

I v současné době je realita „Čtvrtého světa“ přítomná v mnoha zemích, včetně těch nejrozvinutějších. Jedinci a rodiny žijící v těchto podmínkách čelí neustálým výzvám, jako jsou nedostatečné bydlení, omezený přístup ke zdravotní péči, vzdělání, nedostatek potravin a obtíže s nalezením stabilního zaměstnání.

Sociální a politické akce

Boj proti problematice „Čtvrtého světa“ vyžaduje koordinované úsilí na sociální i politické úrovni. Zahrnuje to veřejné politiky zaměřené na snižování sociálních a ekonomických nerovností, jakož i iniciativy občanské společnosti, které se snaží zvýšit povědomí o této problematice a poskytovat přímou pomoc postiženým.

Závěrem

„Čtvrtý svět“ není jen abstraktním pojmem, ale realitou, která ovlivňuje miliony lidí po celém světě. Ačkoliv se nachází ve stínu bohatších a technologicky pokročilých společností, jejich problémy a potřeby vyžadují neustálou pozornost a akci. Rozpoznání a adresování specifických potřeb lidí žijících v „Čtvrtém světě“ je klíčové pro budování spravedlivější a inkluzivnější společnosti.