Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

déclaration de tva
Gratis guide

Trinn fra A til Å for å få EORI-nummeret ditt

Enhver økonomisk aktør som driver med import/eksportvirksomhet må nå identifiseres med et EORI-nummer når de utveksler informasjon med tollmyndighetene i EU. Hvis din bedrift er pålagt å utføre fortollingsprosedyrer for varer, for eksempel, må du kommunisere EORI-nummeret ditt til tollmyndighetene.

Hva er et EORI-nummeret? Hva brukes det til? Hvem er bekymret? Hva er trinnene for å registrere seg? Formålet med denne artikkelen er å gi deg all informasjon for å fullføre EORI-registreringssøknaden.

Hva er et EORI-nummer og hvorfor få et?

Hva er EORI-nummeret? Presentasjon av forordning (EF) nr. 312/2009

EORI-nummeret (Economic Operators Registration and Identification) er en unik identifikator på EU-nivå, introdusert gjennom forordning (EF) nr. 312/2009 den 16. april 2009. Fra den trådte i kraft 1. juli 2009, har ethvert selskap eller økonomisk aktør, som har forbindelser til tollmyndighetene i EU eller som utfører aktiviteter underlagt tolllovgivningen, måttet identifisere seg med EORI-systemet. Dette systemet har muliggjort opprettelsen av en database på EU-nivå for statistiske og sikkerhetsformål: Det har som mål å sikre handelen til og fra EU.

Hver økonomisk aktør blir derfor identifisert i denne databasen med et unikt og gyldig EORI-nummer i alle EU-land. Dette nummeret tildeles av tollmyndigheten i en medlemsstat, eller av en myndighet utpekt av en medlemsstat.

EORI-nummeret er et tollidentifikasjonsnummer; det fritar deg ikke fra dine registreringsplikter på andre områder som skatt eller statistikk: det erstatter for eksempel ikke ditt MVA-nummer.

I hvilken sammenheng etterspørres EORI-nummeret?

EORI-nummeret blir bedt om fra økonomiske aktører som må fullføre tollformaliteter som en del av sin virksomhet med å importere og eksportere varer utenfor EU.

Hvis du er i dette tilfellet, må du bruke det spesielt innenfor rammen av dine teleprosedyrer knyttet til fortolling av varer utført på Prodouane-området, med følgende tjenester:

EORI-nummeret er også forespurt fra økonomiske aktører som fremsetter forespørsler om intervensjon i forbindelse med kampen mot forfalskning: hvis du ønsker å sende inn en forespørsel om intervensjon til tollvesenet slik at de beholder varer som mistenkes for å forfalske en av dine immaterielle rettigheter , vil du da trenge et EORI-nummer for å sende inn, endre og fornye forespørslene dine om intervensjon.

Hvem angår dette og hvor skal det registreres?

I henhold til bestemmelsene for anvendelse av tollkodeksen (DAC) innført ved forordning (EF) nr. 312/2009, gjelder registrering i EORI-databasen enhver enhet som anses å være en økonomisk aktør. Du er en økonomisk aktør dersom du definerer deg som en «person som i sin yrkesvirksomhet utøver virksomhet omfattet av tollovgivningen». Det er koblingen mellom dine aktiviteter og tollvesenet og ditt etableringssted som vil bestemme din EORI-registrering og dens modaliteter:

Du er en økonomisk aktør etablert i et av EU landene:

Hvis du er en økonomisk aktør etablert i EU, må du søke om registrering hos det økonomiske handlingssenteret (PAE) til det regionale direktoratet du er avhengig av. I Frankrike tildeles EORI-nummeret på SIRET-nivået, dvs. på nivået til den lokale juridiske enheten. Hvis din bedrift har flere virksomheter*, må du derfor be om like mange EORI-nummer som det finnes virksomheter.

Hvis du er en autorisert økonomisk operatør (AEO), tildeles EORI-nummeret ditt på SIREN-nivå, det vil si på nivået for din bedrift som helhet. I dette tilfellet trenger du bare ett EORI-nummer.

Du er en økonomisk aktør etablert i en annen europeisk medlemsstat:

Du må alltid registrere deg i medlemsstaten i Den europeiske union hvor virksomheten din er etablert, selv om virksomheten din finner sted i et annet medlemsland. Derfor, hvis du er en økonomisk aktør etablert i Tyskland og du utfører tolloperasjoner i Frankrike, må du søke om EORI-registrering i Tyskland: ingen EORI-registrering kan finne sted i Frankrike i dette tilfellet.

Vil du handle med Storbritannia?

Siden 1. januar 2021 har Storbritannia forlatt tollunionen. Hvis du vil importere eller eksportere varene dine til Storbritannia trenger du et GB EORI-nummer. Vet du ikke hvordan du får det? 

Du er en økonomisk aktør etablert i et tredjeland (utenfor EU):

Hvis du er en økonomisk aktør etablert utenfor EU, må du søke om EORI-registrering i medlemsstaten der du utfører dine første tolloperasjoner. Derfor, for dine operasjoner utført i Frankrike, skjer registreringen din i Frankrike bare hvis du ikke allerede er registrert i et annet medlemsland. I tillegg må du oppnevne en mva-representant for alle dine import- eller eksportoperasjoner i Frankrike.

Du anses som en annen enhet enn en økonomisk aktør i forhold til tollmyndighetene:

Du er ikke en økonomisk aktør, men du utfører operasjoner der europeisk tolllovgivning krever at du oppgir et EORI-nummer?

Generelt er enhver person* som ikke er kvalifisert som en økonomisk aktør unntatt fra EORI-registrering dersom de ikke utfører en profesjonell eller kommersiell aktivitet som omfattes av tolllovgivningen. Dette er spesielt tilfellet for frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner og diplomatiske oppdrag fra tredjeland. Et EORI-nummer tildeles imidlertid internasjonale organisasjoner i unntakstilfeller hvor de utfører en virksomhet som omfattes av tollovgivningen, og til enkelte frivillige organisasjoner hvis virksomhet er av kommersiell karakter.

Hvis du er en enkeltperson, trenger du ikke å registrere deg i EORI-databasen: du vil bli identifisert i Frankrike ved å nevne «NOKKE».

Strukturen til EORI-nummeret

Strukturen til EORI-nummeret ditt avhenger av ditt etableringsland. Den består vanligvis av 2 komponenter: landskoden til den utstedende medlemsstaten (ISO2-kode) og en unik kode eller nummer i denne medlemsstaten.

EORI-antall økonomiske aktører etablert i Frankrike:

I Frankrike tildeles EORI-nummeret på bedriftsnivået ditt og bruker strukturen til SIRET-nummeret i henhold til FR + SIRET-ordningen (14 sifre). Strukturen kan imidlertid variere avhengig av operatøren. For autoriserte økonomiske operatører (AEO) blir EORI-nummeret tildelt deg på SIREN-nivå i henhold til FR + SIREN-ordningen (9 sifre). Tilsvarende, hvis du er en økonomisk aktør som ikke er registrert i REE-SIRENE-databasen, får du tildelt et 14-sifret tollnummer av tollvesenet.

EORI-nummer av økonomiske aktører etablert i et tredjeland som ber om registrering i Frankrike:

Hvis du er en operatør etablert utenfor EU og du registrerer deg i Frankrike, følger EORI-nummeret FR-strukturen + ISO2-koden for etableringslandet ditt + 9-sifret tollnummer tildelt av tollvesenet, eller SIREN hvis du er registrert i REE-SIRENE-databasen.

Hvordan få et EORI-nummer?

Når skal man registrere seg?

Du må søke om EORI-registrering før du starter dine aktiviteter omfattet av tolllovgivningen. Hvis dette ikke har vært tilfelle, er det fortsatt mulig å be om registrering under din første tolloperasjon. Således, for eksempel når du utfører dine tollformaliteter i anledning din første eksportoperasjon.

Hvor kan man søke om EORI-nummer?

Enhver økonomisk aktør etablert i en medlemsstat i Den europeiske union må be om sin EORI-registrering fra tollmyndighetene i etableringslandet. På den annen side, hvis du er en operatør etablert i et tredjeland, må forespørselen om et EORI-nummer gjøres i medlemsstaten der du utfører dine første tolloperasjoner. For disse to scenariene kan du se listen over myndigheter som er ansvarlige for å tildele EORI-nummer i medlemsstatene på nettstedet til EU-kommisjonen.

Du er en operatør etablert i Frankrike: du må be om EORI-nummeret ditt fra det økonomiske handlingssenteret (PAE) til din regionale tollavdeling som du er tilknyttet. Listen over PAE er publisert på tollvesenets nettside. Hvis du har en hjemmehørende fortollingsprosedyre, kan søknaden om EORI-registrering sendes til tollkontoret som administrerer din godkjenning.

Registreringsprosedyre

For å be om din EORI-registrering i Frankrike, finnes det to registreringsprosedyrer: Ved papirskjema eller ved teleprosedyre.

Cerfa skjema nr. 13930*01

Din forespørsel kan først gjøres ved å fylle ut Cerfa-skjema nr. 13930*01. Når den er fullført, må den sendes på e-post, post eller faks til hovedtollkontoret eller til det økonomiske handlingssenteret du er avhengig av. Du finner kontaktdetaljene til alle EAP-er på tollvesenets nettside.

Online tjeneste: SOPRANO-Forenklet tilgang

Du kan også søke om EORI-registrering direkte online med «Søknad om toll- og skatteautorisasjon (SOPRANO-Simplified access)»-netttjenesten tilgjengelig på nettstedet customs.gouv.fr. Registreringsforespørselen kan gjøres av en operatør på egne vegne, eller av en representant på vegne av en annen operatør. Hvis du ikke har et SIRET-nummer, må du vedlegge forespørselen et KBIS-utdrag eller tilsvarende (utdrag fra et handelsregister som bekrefter selskapets juridiske eksistens).

Sjekk gyldigheten til EORI-nummeret ditt

EORI-nummeret ditt vil være aktivt 24 timer etter at det er utstedt av tollvesenet. Du kan sjekke dens eksistens og gyldighet ved å besøke Europakommisjonens EUROPA-nettsted eller Prodouane-nettstedet.

Bruk en agent for å få EORI-nummeret ditt

For å få EORI-nummeret ditt kan du også ringe en agent for å utføre prosedyrene dine. Skattefirmaet EUROFISCALIS, som spesialiserer seg på moms, avgifter og toll, gir deg råd, støtter deg og tar ansvar for denne formaliteten. Et søknadsskjema er tilgjengelig på Eurofiscalis-nettstedet: etter validering av nettskjemaet vil du motta EORI-nummeret ditt på e-post innen 24/48 timer (virkedag) med det offisielle tolldokumentet.

Kan dette være intresant?

MVA på sanitetsprodukter

Den internasjonale kvinnedagen feires den 8.mars hvert år for å hedre kvinner og deres prestasjoner gjennom historien og på tvers av nasjoner. I Norge, som

Hva er Digitoll?

I en verden der digital transformasjon påvirker alle sektorer, tar også Tolletaten i Norge et betydelig steg mot fremtiden. Med et nytt initiativ for å