Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Vi i Eurofiscalis Norge er stolte av å kunne gi tilbake til samfunnet. Derfor har vi i år valgt å donere en del av vårt overskudd til en rekke veldedige organisasjoner.

Donation illustration

Vi ser det som svært viktig at vi alle gjør vår andel av jobben for å forsøke å gjøre verden til et bedre sted. Likestilling, rettferdighet, menneskerettigheter og klima- og miljøsaker står sentralt i våre verdier. Vi har håndplukket disse organisasjonene etter de ansattes interesser og hjertesaker. Våre ansatte har alle fått ytret sine ønsker og viktigste interesser sammen har vi kommet frem til seks ulike veldedige organisasjoner som i år har fått en del av vårt overskudd.  

Totalt har vi donert 50 000 kr fordelt på disse organisasjonene:  

Disse organisasjonene jobber kontinuerlig med å gjøre sin andel av hva som skal til for at verden skal bli et bedre sted, og vi er stolte av å kunne være en liten brikke som kan være med på å gjøre dette mulig. Vi ser det som viktig å være bevisst på at vi i Norge er svært privilegerte sammenliknet med store deler av resten av verden – og at de som kan, må hjelpe de som ikke har de samme privilegiene og fordelene som kanskje vi har.  

 

Med dette ønsker vi å oppfordre deg til å også engasjere deg i veldedige organisasjoner. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at det ikke alltid er en sum eller donasjon det må handle om – dette kan være å tilegne seg mer kunnskap om ulike organisasjoner.  

 

Vi i Eurofiscalis Norge ønsker å takke alle som har bidratt til å gjøre disse donasjonene mulig. Dette gjelder ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Takk for et godt 2023! Vi gleder oss til et nytt og enda bedre år sammen med dere i 2024 

Kort om de ulike organisasjonene

ButterflyFriends

ButterflyFriends er en uavhengig, veldedig organisasjon som har i dag drifter fem skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. De har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet.  

De har ca. 2000 elever og 230 lønnede ansatte i Gambia. Elevene får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag. Det moderne helsesenteret følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 55.000 pasienter i året. 

ButterflyFriends gir lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter gjennom prosjektet «Solsikkedamene».  

“Så hyggelig overraskelse, tusen hjertelig takk, herlige mennesker. 

Beløpet kommer godt med og vi vil bruke pengene til å kjøpe sol celle lamper på alle Butterflys 6 skoler. 

Det er så utrolig mørkt på natten for nattevakten. Dårlig med gatelys i den delen av Gambia. Lamper er noe vi har ønsket oss lenge også plutselig er muligheten der” 

– Anbjørg v/ ButterflyFriends 

FOKUS

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i syv land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt. FOKUS er en paraplyorganisasjon med 43 medlemsorganisasjoner i Norge, og den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. 

FOKUS har et styre og et sekretariat i Norge og regionskontor i Colombia. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS. 

Plan Norge

Plan jobber for å styrke jenters rettigheter, både langsiktig og gjennom nødhjelp. De jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter Plan jenter først. 

Plans viktigste satsingsområder er å sikre jenters rett til å bestemme over egen kropp, beskytte barn mot vold, sørge for at alle barn får en trygg og god utdanning, og bidra til at unge kvinner kan bli økonomisk selvstendige. 

Plan er til stede i 83 land og driver prosjekter i 57 000 lokalsamfunn verden over. Her jobber de over tid med lokalt ansatte og frivillige, og har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Nærværet gjør at Plan kan reagere raskt når krisen rammer. En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom er at unge kommer ut i jobb. Derfor samarbeider Plan med næringslivet for å få unge i arbeid. Plan er partipolitisk og religiøst uavhengig, og deres arbeid tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon. 

Norwegian Human Rights Fund

NHRF gir direkte støtte til lokale organisasjoner som arbeider for rettighetene til utsatte og marginaliserte grupper og individer. De prioriterer prosjekter som tar sikte på å avverge umiddelbar risiko eller gi øyeblikkelig hjelp til menneskerettighetsforkjempere. NRHF prioriterer også arbeid for å sikre rettighetstilgang og anser rettferdighet som et grunnleggende samfunnsprinsipp, som er avgjørende i kampen mot straffefrihet. Arbeid mot diskriminering og marginalisering av sårbare personer og grupper utgjør kjernen av NHRFs mandat og overordnede mål.  

Palestinakomiteen

Palestinakomiteen i Norge ble stiftet i 1969 og er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og for å påvirke den norske opinionen. Ved å ta del i den offentlige debatten ønsker de å øke forståelsen og kunnskapen om forholdene i de okkuperte palestinske områdene og staten Israel. Palestinakomiteen i Norge støtter alle palestinske flyktningers rett til å vende tilbake i tråd med FN-resolusjonen 194 og støtter opprettelsen av en demokratisk stat i Palestina med like rettigheter for alle. 

WWF

WWF er en global miljøorganisasjon som kjemper mot vår tids største utfordringer: natur- og klimakrisen. De jobber for en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen.  

WWF Verdens naturfond støtter og arbeider med prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Fra isfylte farvann i Arktis, via de dypeste havområder i Atlanteren, til korallrev i Australia og mangroveskoger i Asia: WWF jobber for å stanse de største truslene mot verdens hav, slik som plastforsøplingen. WWFs arbeid for verdens hav er en hovedårsak til vår donasjon. Årsakene er mange og sammensatte. Overfiske, plastforsøpling, ødeleggelse av havbunnen, klimaendringer, forsuring og forurensning er blant truslene som driver havet mot kollaps. 

 

WWF jobber blant annet med å: 

  • Bremse klimaendringene  
  • Redde truede arter 
  • Ta vare på Arktis  
  • Bevare Norges unike skoger  
  • Redde liv i havet  

Igjen – takk til alle som har gjort det mulig for oss å støtte disse veldedige organisasjonene. 

Kan dette være interessant?